Kontrast:

Konferencja podsumowująca projekt Ogólnopolska Akademia Programowania

AKADEMIA PROGRAMOWANIA | STOWARZYSZENIE TALENT

10 grudnia 2015 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Talent:

„Nauka programowania w Polsce WYZWANIA – POMYSŁY – PERSPEKTYWY – DOŚWIADCZENIA”

stanowiąca podsumowanie projektu „Ogólnopolska Akademia Programowania” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Głównym celem spotkania była dyskusja środowisk informatycznych nad perspektywami rozwoju nauk informatycznych w Polsce oraz skutecznymi metodami dydaktycznymi , które pomogą zwiększyć osiągnięcia w tej dziedzinie na wszystkich poziomach kształcenia.

W ramach spotkania odbyły się cztery panele dyskusyjne:

W panelu pierwszym „WYZWANIA – Nauczyciele wspierają nauczycieli” przedstawiony został schemat współpracy nauczycieli z całego kraju, zaangażowanych w rozwijanie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych uczniów na wszystkich poziomach edukacji – od kształcenia podstawowego po wyższe. Nauczyciele współpracujący ze Stowarzyszeniem Talent podzielili się swoim doświadczeniem, jakie zdobyli współtworząc projekt Ogólnopolskiej Akademii Programowania. Refleksji poddane zostały także zagadnienie współczesnej dydaktyki przedmiotów informatycznych, opartej na konieczności łączenia wiedzy, umiejętności przekazu z gotowością do podnoszenia kwalifikacji oraz do współpracy między nauczycielami.

W panelu drugim „POMYSŁY – młodzież uczy młodzież” wzięli udział instruktorzy wraz z opiekunami, którzy prowadzili zajęcia w ramach Ogólnopolskiej Akademii Programowania. Tematem dyskusji była metoda kształcenia, w której w rolę nauczyciela wciela się instruktor-uczeń, posiadający ugruntowaną wiedzę oraz wystarczające umiejętności interpersonalne, umożliwiające mu prowadzenie zajęć dla rówieśników posiadających mniej zaawansowane kompetencje. W ramach panelu młodzież opowiedziała o swoich doświadczeniach z prowadzenia zajęć i wspólnie ze swoimi nauczycielami zastanowiła się nad atutami tego rodzaju metody nauczania.

W panelu trzecim „PERSPEKTYWY – co dalej” do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele uczelni wyższych oraz Ministerstw. Poddana refleksji została ogólna kondycja edukacji przedmiotów informatycznych w Polsce.

Dyskutanci zaprezentowali również własne wizje i perspektywy mogące wpłynąć na rozwój branży technologicznej w przyszłości. Celem panelu było wspólne zastanowienie się nad rozwojem idei zaproponowanych w projekcie Ogólnopolska Akademia Programowania.

Do dyskusji w ramach panelu czwartego „DOŚWIADCZENIA – w stronę integracji” zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych, które w ramach zadania publicznego: „Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności programowania oraz budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” realizowały projekty zwiększające kompetencje cyfrowe różnych grup społecznych. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i poglądów pozwoliła również określić współczesną rolę organizacji pozarządowych w rozwoju edukacji programistycznej i kształceniu przyszłych specjalistów branży technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W trakcie konferencji zostały wręczone nagrody dla najlepszych uczestników projektu, konkursów regionalnych i ogólnopolskich, organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii Programowania.

Dziękujemy za udział w konferencji wszystkim osobom zainteresowanym rozwojem edukacji programistycznej w Polsce, które uczetsniczyły w konferencji!

Program konferencji

Pozycja: Home > Aktualności > Konferencja podsumowująca projekt Ogólnopolska Akademia Programowania | Zaloguj